• Image of Papilio karna karna
  • Image of Papilio karna karna
  • Image of Papilio karna karna
  • Image of Papilio karna karna
  • Image of Papilio karna karna

Bellissimo esemplare di Papilio karna karna proveniente dall'Indonesia. Cornice 25x25cm

Beautiful Papilio karna karna from Indonesia. Frame size 25x25cm